Dotace a granty » 2008 » EU

Evropská unie - Evropský sociální fond

Farní charita Roudnice nad Labem je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) financovaného z Evropského sociálního fondu. V rámci tohoto programu realizujeme víceleté projekty v období 2006 – 2008.

V administraci MPSV – Ministerstva práce a sociálních věcí

  • program podpory – Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb
  • projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
  • celková výše podpory : 810 478,- Kč
  • období realizace projektu - 1.9.2006 – 30.6.2008

Z obdržených prostředků jsme hradili náklady spojené se vzděláváním zaměstnanců naší organizace.

Během období realizace projektu probíhal v rámci organizace Dlouhodobý vzdělávací modul (určen pracovníkům v sociálních službách z azylových domů). Jeho prostřednictvím se proškolovali zaměstnanci v oblastech jednak teoretických (zákon o soc.službách, terminologie sociálních služeb apod.), ale především praktických (komunikace, jednání s klientem, krizová intervence, domácí násilí, syndrom vyhoření a pod .) . Celkem se uskutečnilo 16 jednodenních bloků. Ze studijních opor k jednotlivým blokům byla vytvořena praktická příručka, kterou vlastní každý účastník DVM. Pravidelně měsíčně se také konaly Přednášky s psycholožkou – určené pro všechny zaměstnance a Posezení nad biblí – určeno pro uživatele a zaměstnance farní charity. Zaměstnanci navštěvovali odborné kurzy a semináře, které zvyšovaly jejich profesní a vzdělanostní potenciál.

V administraci NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

  • grantové schéma – Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
  • projekt „Dokázat více“
  • celkové výše podpory : 502 834,- Kč
  • období realizace projektu – 14.8.2006 – 13.2.2008

Z obdržených finančních prostředků jsme hradili náklady spojené posílením kapacity organizace - rozšiřováním a zkvalitňováním práce zaměstnanců a prezentací FCH navenek.

Během realizace projektu jsme vybavili nové prostory kanceláří organizace nábytkem a potřebným vybavením, rozšířili povědomí veřejnosti o naší činností – pořádáním několika PR akcí, rekonstrukcí webových stránek, vytvořením nové grafické prezentace organizace. Kromě toho, jsme z prostředků projektu uhradili rekvalifikační a odborné kurzy pro uživatele z azylových domů, kteří u nás v té době bydleli (svářečský kurz, řidičský kurz, manikúra a modelář nehtů atd.). Ke zkvalitnění poskytované práce organizace samozřejmě přispělo i proškolování zaměstnanců na úrovni středního managamentu farní charity v různých oblastech (ekonomika, řízení organizace, personalistika apod.).

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem