Dotace a granty » 2008 » Transition Facility 2006

 

           
Financováno ze zdrojů EU - programu
                         TransitionFacility

                
TRANSITION FACILITY 2006

 

Farní charita Roudnice nad Labem stala příjemcem finanční podpory z prostředků Transition Facility 2006 na aktivity financované Evropským společenstvím –v rámci projektu „Uč se s námi – neváhej – a do Klubu pospíchej !“.

 

Projekt v  administraci  NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

  •    grantové schéma – Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím    mimoškolních aktivit

  •    projekt         „Uč se s námi – neváhej – a do Klubu pospíchej !“
  •    celkové náklady projektu :                61 821 €  
  •    celková výše podpory z TF 2006 :     35 617 €
  •    období realizace projektu :         1.9.2008 – 31.8.2009
 

Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace romských dětí v Roudnici nad Labem a zmírnění jejich sociálního a kulturního znevýhodnění prostřednictvím doučování a mimoškolních aktivit.

Bude se realizovat v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež na Tř.T.G.Masaryka 1492 v Roudnici n.L. , který FCH provozuje.
 

Do projektu bude zapojeno 30 romských dětí školního věku navštěvujících zařízení, 20 dětí bude pravidelně využívat možnost přípravy na školní vyučování a doučování, 15 dětí se zúčastní výjezdního týdenního tábora a děti se budou účastnit mimoškolních aktivit : dramatický kroužek 5 dětí, tanečky a zpěv 14 dětí, truhlářská dílna, sportovní aktivity – výuka karate, fotbal, floorbal, výuka hry na hudební nástroje – flétna, kytara, bongo a různé arte aktivity. V rámci projektu plánujeme také účast tanečního souboru Bengha Čhaja a pěveckého tria Proměny na 4 soutěžích, festivalech.

 

 

 
 

 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem