Dotace a granty » 2017 » OPZ - KPSVL - NZDM Bota st.

NZDM Bota st. - financování prostřednictvím OPZ


Farní charita Roudnice nad Labem podala v červenci 2016 projektovou žádost do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)  - v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - z výzvy č.26 - pod názvem Nízkoprahové zařízení pro mládež a mladé dospělé 15-26 let, motivační a aktivizační programy, programy právní a finanční gramotnosti.

Projekt prošel hodnocením a byl doporučen k finanční podpoře. Výběrová komise dne 21.11.2016 schválila konečnou výši způsobilých výdajů a bylo přistoupeno k vydání právního aktu o podpoře.


Doba realizace projektu:  1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Výše způsobilých výdajů na celé období projektu:  5 876 837,50 Kč


Cílem projektu je finanční zajištění NZDM Bota pro starší cílovou skupinu osob ve věku 15-26 let a prostřednictvím klíčových aktivit je směřovat k lepší  uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti. V rámci projektu budou realizovány aktivizační a motivační programy a programy na zvýšení finanční gramotnosti - videotrénink interakcí a muzikoterapie, výuka fotografování a vydávání časopisu Luma, taneční soubor Somnakune čerhaja a  hry finanční gramotnost.

 
Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-026/0003818  je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem