Dotace a granty » 2008 » MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V roce 2008 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace č. C0124/001 – v rámci programu – Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj. Celková výška dotace 4 055 000,- Kč je rozdělena na jednotlivé sociální služby, které farní charita poskytuje.

   

  Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

  Pečovatelská služba 997 000,- Kč
  Azylové domy pro ženy a matky s dětmi 1 745 000,- Kč
  Azylový dům pro muže 578 000,- Kč
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 735 000,- Kč

   

  Z přidělených finančních prostředků budou hrazeny provozní náklady na všechny výše zmiňované sociální služby.

   

 • Farní charita Roudnice nad Labem získala rovněž dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) – odbor rodinné politiky. Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace – projekt č. 30304/002 – Pomoc matkám s dětmi při realizaci nabízených aktivit - v rámci dotačního řízení – Program na podporu rodiny. Výška získané dotace 22 402,- Kč.

  Ze získaných prostředků bude účelově hrazeno :

  • poskytování doprovodných služeb k prevenci vyloučení matek pečujících o děti (hlídání dětí v době nepřítomnosti matky např.při absolvování rekvalifikačních kurzů, v případě návštěvy lékaře, nebo na úřadě)
  • realizace volnočasových aktivit pro matky s dětmi (výtvarné a arte aktivity, četba a poslech pohádek, dětských časopisů a CD)

   

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem