Co děláme » NZDM Bota » Veřejný závazek služby

Poslání služby:

 

Posláním NZDM Bota je usilovat o snižování rizik u dětí a mládeže 6-26 let, které provázejí období dospívání, minimalizovat dopady sociálního znevýhodnění a přispět tak k pozitivní změně v životě dětí a mládeže.


Vlastním posláním Charity je „pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky”.


Cíle služby:

 • Smysluplné trávení volného času
 • Získání přístupu ke službám, vzdělání, zaměstnání a právům
 • Získání schopnosti samostatně nebo za podpory zvládat těžké životní situace
 • Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro běžný život
 • Získání zodpovědného přístupu k životu
 

Cílová skupina:


Cílovou skupinou uživatelů jsou děti a mládež ve věku 6 - 26 let z Roudnice nad Labem a okolí, které se mohou nacházet v těchto situacích:

 •  obtížné životní situace (hádky nebo násilí v rodině, přestěhování se, problémy ve škole, problémy při hledání práce, nezaměstnanost v rodině atd.)
 •  problémy spojené s dospíváním 
 • ohrožení vyloučením z běžného života (ztížený přístup k bydlení, službám, vzdělání, volnočasovým
 • aktivitám, zaměstnání a právům)

 • ohrožení nežádoucími jevy (drogy, alkohol, automaty, šikana, trestná činnost)
 •  

Obecné principy poskytovaných služeb:


 • bezplatnost
 •  nízkoprahovost
 • anonymita 
 • bezpečí
 • osobní přístup ke každému 
 • dodržování lidských práv
 • respekt svobodné volby uživatelů 
 • rovný přístup ke všem bez rozdílů

   

Uživatelům jsou za účely dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby:

 

 • sociální poradenství, sociální práce (základní sociální poradenství, individuální sociální práce s uživateli, skupinová práce, kontaktní práce, situační intervence, zprostředkování dalších lokálně dostupných služeb)
 •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zajištění podmínek uživatelům pro přiměřené vzdělávání – zařízení nabízí individuální pomoc při přípravě na školní vyučování a při vypracování domácích úkolů a podporu při osvojování dovedností práce na PC a s internetem, seznamování s profesemi, výchova k rodičovství. Služba dále nabízí možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím řady volnočasových aktivit jako romský a moderní tanec, výtvarné činnosti, keramika, vaření, pohybové a stolní hry)
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (informační servis, přispívající k orientaci v základních tématech a ve společenském prostředí)
 •  sociálně terapeutické činnosti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora při dalším sociálním začleňování uživatelů a jejich rodin)
 • terén  (vyhledávání a navazování kontaktů v místech mimo ambulanci, kde se děti
  a mládež setkávají)

 

Nízkoprahový klub je  určen  : mladším a starším školním dětem      6 -15 let

                                                     mládeži a mladším dospělým             15 - 26 let

 

Zásady, hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem