Co děláme » Azylový dům pro matky s dětmi » Veřejný závazek služby

Poslání zařízení


Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.

Vlastním posláním Charity je „pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.“

 

Cíl služby

Cílem služby je:

 • poskytnout uživatelkám na přechodnou dobu ubytování a pomoci jim překonat nepříznivou sociální situaci
 • podpořit sociální začlenění uživatelek a jejich soběstačnost tak, aby byly schopny samy řešit své problémy a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti

 

Poskytované služby

Uživatelkám jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy: poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

 

Dalšími poskytovanými službami jsou:

 • metoda VTI
 • charitní šatník
 • potravinová a materiální pomoc

   

 

Cílová skupina

 • Plnoleté matky s dětmi do 18 let z celé ČR v nepříznivé sociální situaci, spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, které nejsou schopny řešit vlastními silami.
 •  

 • Plnoleté ženy, které mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti z celé ČR v nepříznivé sociální situaci, spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, které nejsou  schopny řešit vlastními silami.
 •  

 • Těhotné ženy a matky od 17 let z celé ČR, které mají doporučení OSPOD (přednostně 2 lůžka)


Nepříznivou sociální situací je zejména:

 • nezaměstnanost,
 • vztahové problémy,
 • nedostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života,
 • potlačení základních práv a svobod,
 • návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní péče,
 • nedostatek dovedností nezbytných pro běžný způsob života.
 •  

Službu nemůžeme poskytovat osobám, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje pobyt v AD, nebo osobám, které potřebují k zajištění svých potřeb osobního asistenta. Objekt AD není bezbariérový.


Zásady poskytování služby:

 

 •  služba musí zachovávat lidskou důstojnost a základní lidská práva,
 • služba vychází z individuálních potřeb uživatelky,
 • poskytování služby působí na uživatelku aktivně,
 • zvolené cílové oblasti směřují k vyřešení nepříznivé sociální situaci uživatelky,
 • služba podporuje samostatnost,
 • služba je poskytována způsobem, který nevede k závislosti na službě,
 • služba podporuje sociální začleňování.

 

Hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem