O nás » Etický kodex pracovníka Charity Roudnice n.L.


 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ CHARITY ROUDNICE N.L.

 

 

1.  Etické zásady:

Práce v charitě je založena na hodnotách křesťanství, demokracie a lidských práv. Dále se řídí právním řádem ČR.

Pracovník charity respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 
 

2.  Pravidla etického chování pracovníka:

       
Ve vztahu ke uživateli:

 • Pracovník charity jedná tak, aby chránil důstojnost a práva uživatelů.
 • Pracovník dbá na udržení profesionální hranice ve vztahu ke uživateli.
 • Pracovník chrání soukromí uživatele. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při  zajištění služeb, které mají být uživateli poskytovány. Informace o uživateli poskytuje pouze se souhlasem uživatele (s výjimkou skutečností, na které se vztahuje ohlašovací povinnost nebo mohou způsobit veřejné ohrožení, ohrožení života anebo zdraví).
 • Pracovník poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. Pokud není způsobilý poskytnout uživateli služby, které uživatel potřebuje, zprostředkovává mu služby dalších odborníků nebo zařízení.
 • Pracovník vede uživatele k soběstačnosti, samostatnosti při naplňování osobních cílů a odpovědnosti za sebe a osoby na nich závislé.
 • Pracovník umožňuje uživateli v maximální míře rozhodovat o svém životě a o tom, jaké služby mu budou poskytovány.
 • Pracovník vůči uživatelům zaujímá nehodnotící postoj.
 • Pracovník poskytuje podporu a projevuje trvalý zájem i o uživatele, kterým není možné pomoci.
 

        Ve vztahu k zaměstnavateli:

 •  Pracovník odpovědně plní své pracovní povinnosti vůči zaměstnavateli a šetří jeho majetek.
 • Svým přístupem pracovník pomáhá vytvořit pracovní prostředí podněcující pracovní i osobní rozvoj.
 
     Ve vztahu ke spolupracovníkům:
 •  Každý pracovník respektuje osobnost kolegů na profesionální i osobní úrovni.
 • Svým přístupem vytváří dobrou pracovní atmosféru.
 • Pracovník spolupracuje s ostatními pracovníky i institucemi v zájmu uživatelů.
 

      Ve vztahu ke své odbornosti:

 •  Spoluprací s ostatními kolegy a soustavným sebevzděláváním pracovník zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.
     

Tento kodex byl schválen na poradě pracovníků dne 8.8. 2006.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem