O nás » Historie

Farní charita v Roudnici n.L. začínala jako skupina dobrovolníků při sbírkách pro Armenii v r.1988. 
Nárazové akce přešly ve stálou službu a bylo třeba ujmout se dalších úkolů.

12.5.1995 se Farní charita stala právnickou osobou jako zařízení církve, jejímž zakladatelem byla Římskokatolická farnost v Roudnici n.L. 1.1.1996 nastoupila první ředitelka, M.Hrnčířová.

Postupně se zahajovaly plánované činnosti a postupně přicházeli zaměstnanci. Charita přebírá od sociálních služeb města péči o místní bezdomovce. Od města získává prostory v suterénu v č.1492 na Masarykově ulici, kde adaptací vzniklo centrum krizové pomoci, prádelna, sušárna, kuchyňka a klub pro romské děti, sklad nábytku a kotelna. V podkroví domu se adaptací připravovala kancelář a byt pro čtyři matky s dětmi v nouzi. Ten byl pro kolaudační závady zprovozněn až v prosinci. V listopadu se zapojily do sociální práce sestry Canisia a Marlies z Kongregace Svaté Rodiny ze Švýcarska. Farní charita si pomalu vytváří obraz o svém postavení ve městě.

V r.1997 již Farní charita vykonává sociální služby v několika oblastech. S městem má uzavřenu příkazní smlouvu na vykonávání sociálních služeb.

  • Provozuje stacionář pro předškolní děti ze sociálně slabých, převážně romských rodin, kam docházejí děti nejen z Masarykovy ulice. Za pomoci sponzorů (OSF, NROS) a města je stacionář přestěhován do přízemního bytu v témže domě.
  • Stará se o kapli v nemocnici, kde jsou každé pondělí mše sv.
  • Ubytovává a pečuje o místní bezdomovce.
  • Ubytovává ženy s dětmi, které ztratily možnost bydlení. Během roku bylo ubytováno 14 matek s dětmi.
  • V době povodní na Moravě byl v charitě zřízen sklad pro pomoc postiženým obcím. Bylo odvezeno přímo do postižených míst, nebo do centrálních skladů velké množství materiálu. Množství dobrovolníků se podílelo na příjmu, balení a odvozu materiálu. Farní charita byla ve spojení s centrem v Olomouci a Ostravě.

 

1.11.1997 nastoupila nová ředitelka, Dagmar Hatinová.

V dalším roce, 1998, se opět rozšiřuje činnost FCH. Ke stávajícím zařízením přibývá Zelený domeček v Havlíčkově ulici, který farnost bezplatně pronajímá charitě. V podkroví bydlí dobré duše farnosti – sestry Canisia a Marlies, v patře je hostinský byt a byt, kde je zřízen útulek pro děti tělesně i duševně postižené. Zde se také mohou scházet matky na mateřské dovolené. V přízemí pak je za pomoci sponzorů zařízen klub pro romské děti, kde je velká klubovna, kuchyň a sociální zařízení. Vedle je garáž.

V azylu pro matky s dětmi je v tomto roce ubytováno 11 žen. V azylu mužů je poskytnuto ubytování 11 mužům, krizové centrum podalo pomoc v 660 případech. Stacionář v Masarykově ulici navštěvují předškolní romské děti. V zahradě domu 1492 bylo vybudo-váno hřiště s pískovištěm a skluzavkou. 1999. Pokračuje činnost ve všech dosavadních zařízeních. Azyl pro muže využilo 12 klientů, v azylu pro matky našlo zázemí 16 žen s 20 dětmi. Krizové centrum poskytlo pomoc v 700 případech.

Od Města Roudnice n.L. dostala Farní charita Dům s pečovatelskou službou v Riegrově ulici č.p. 652. Objekt v Riegrově ulici byl postaven v roce 1897 (pod číslem popisným 318) a v roce 1912 byl přečíslován na číslo popisné 652. Z archivů se dozvídáme, že v roce 1925 vlastnil dům pekař Josef Čulík a od něj objekt v roce 1927 koupila Nadace sv.Josefa pro nemocné, zchudlé a tělesně postižené. Zřídila zde "městský chudobinec".

Charita převzala objekt s jejími nájemníky a zavázala se pečovat o ně a navíc vybudovat v podkroví obydlí pro mladé matky bez domova. Začala obstarávant peníze na tuto investici. Hlavními sponzory je staly švýcarské sestry z Kongregace Svaté Rodiny a Nadace Renovabis.
 

V tomto a následujícím roce 2000 byla provedena kompletní rekonstrukce domova s pečovatelskou službou spolu s přístavbou v podkroví za plného provozu domu. Všichni obyvatelé i zaměstnanci museli nasadit všechny síly fyzické i duševní, aby tuto náročnou etapu zvládli. V prosinci byla stavba zkolaudována. Ostatní centra v činnosti nezahálela.

V tomto roce vykázalo krizové centrum 1825 kontaktů s klienty. V azylovém ubytování byla poskytnuta pomoc 10 matkám a 8 mužům. Do romského stacionáře docházelo 20 dětí od tří let. Klub navštěvovalo asi 20 dětí.

1.12.2000 nastoupila nová ředitelka, Ing. Jitka Kirschnerová.

Následující období popisují přiložené výroční zprávy.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem