O nás » Zřizovatel

Zřízení Charity Roudnice nad Labem …


Charita Roudnice nad Labem funguje s platností od 1. 5. 2019. kdy došlo ke změně původního

názvu organizace - Farní charity Roudnice nad Labem (byla zřízena v roce 1995).

 

Byly  vydány nové stanovy, zřizovací listina a  výpis z Rejstříku církevních právnických osob,

který potvrzuje tuto změnu.


Podle Stanov Charity Roudnice nad Labem z 23.4.2019 :

… „ Charita Roudnice nad Labem je zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatná

právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou. Jejím posláním je pomoc lidem

v nouzi na principech křesťanské lásky."


Charita je územní složkou Arcidiecézní charity Praha (dále jen ADCH).


Role ADCH  vůči  Charitě Rce (dále CH Rce) :

  • koncepční a metodické vedení
  • koordinace veškerých činností včetně duchovní oblasti
  •  

Role Arcibiskupství  vůči  Charitě Rce :

  • zřízení Charity jako samostatné právnické osoby
  •  jmenování a odvolávání ředitele -  biskupský vikář pro diakonii společně s ředitelem ADCH
  • kontrola hospodaření  - biskupský vikář pro diakonii společně s ředitelem ADCH
  • přechod majetku, majetkových práv a závazků v den zániku na Arcibiskupství pražské
  • vydává ustanovení, předpisy atd.týkající se hospodaření s majetkem
  • rozhoduje o zániku Charity


V rámci České republiky pracuje 6 diecézních charit, 2 arcidiecézní charity a Česká katolická

charita (Domovy duchovních a řeholnic). Všechny zastřešuje Charita Česká republika .© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem