Co děláme » SAS pro rodiny s dětmi "Pod střechou" » Veřejný závazek služby

POSLÁNÍ:

 

Rodinám s dětmi v těžké sociální situaci poskytujeme poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

 


CÍLE SLUŽBY:

 • samostatné fungování rodin v běžném životě
 • zajištění schopnosti rodin vytvořit vhodné podmínky pro vývoj dětí 

  

CÍLOVÁ SKUPINA:

 

 • rodiny s dětmi do 18 let, které bydlí v Roudnici nad Labem nebo v obcích správního obvodu Roudnice nad Labem (rodina = dospělá osoba pečující o dítě)
 • rodiny, kde je ohrožen vývoj dítěte z důvodu těžké sociální situace (tj. nevhodné podmínky pro bydlení, nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, dluhy, problémy s hospodařením a vedením domácnosti, problémy v komunikaci s úřady, problémy s docházkou a prospěchem dětí ve škole,  apod.)
 • rodiny/osoby, které usilují o svěření dítěte do péče/návrat dítěte z ústavní výchovy

 


POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

  

 • provozní doba služby je od Po – Pá v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.
 • služba je poskytovaná zdarma
 • ambulantní forma je poskytovaná na adrese: Jungmannova 670 (2. patro) v Roudnici nad Labem
 • terénní forma je poskytována zejména v domácnosti rodin, případně ve školách, na úřadech apod.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY (VEŘEJNÝ ZÁVAZEK):

a)    pomáháme s hospodařením, vedením domácnosti, s nácvikem dovedností, potřebných pro jednání na úřadech a ve školách, poskytujeme podporu rodičům při péči a výchově dětí, podporujeme rodiče v přípravě dětí na vstup do MŠ, ZŠ a na školní vyučování

b)    doprovázíme rodiče do škol, na úřady, k lékařům a do jiných služeb, poskytujeme informace o dalších službách

c)   pomáháme předcházet umístění dětí do ústavní výchovy nebo při návratu dítěte z ústavní výchovy, podporujeme rozvoj rodičovských kompetencí

         d)   pomáháme řešit problémy s bydlením, nezaměstnaností a nepříznivou finanční situací,
              
pomáháme uplatňovat práva a oprávněné zájmy  

PODROBNÝ POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
 • pomoc s chodem domácnosti (podpora při vedení hospodaření, nakupování, vaření, udržování domácnosti)
 • nácvik dovedností, potřebných pro jednání na úřadech, ve školách apod.
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě (úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, pomoc se zajištěním zdravotní péče, podpora společného trávení volného času)
 • podpora osvojení psychických a sociálních dovedností a návyků dětí, podpora při přípravě dítěte na vstup do ZŠ, volnočasové aktivity (Klub pro rodiče s dětmi, individuální práce v terénu)
 • podpora při přípravě na školní vyučování (možnost doučování dětí v domácím prostředí za aktivního zapojení rodiče) a při komunikaci se školskými zařízeními

 

b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • informace o možnosti využití dalších, lokálně dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními; doprovod

c)    sociálně terapeutické činnosti:

 • krizová intervence
 • předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy, obnova funkcí rodiny a podpora rozvoje rodičovských kompetencí; videotrénink interakcí, muzikoterapie

 

d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 •  pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení
 • poskytnutí informace o možnosti a podmínkách čerpání sociálních dávek
 •  finanční poradenství (podpora při vyřizování splátkového kalendáře, řešení exekucí)
 • poradenství v oblasti bydlení (pomoc při hledání bydlení, pomoc při zajištění sociálních dávek, které jsou spojené s bydlením, poskytování poradenství v oblasti uzavírání nájemních smluv, zprostředkování kontaktu s azylovými domy, občanskými poradnami apod.)
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti (pomoc se zprostředkováním kontaktu s úřadem práce, evidencí a s vyřízením žádosti o rekvalifikaci; podpora při hledání zaměstnání: možnost přístupu na internet z důvodu hledání zaměstnání, pomoc s vyhledáváním zaměstnání, při psaní životopisu či motivačního dopisu, s přípravou na pohovor, komunikací se zaměstnavatelem aj.)


PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 • Diskrétnost: poskytovatel chrání soukromí uživatelů, získává jen údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby.
 • Dobrovolnost: využívání služby je dobrovolné; uživatel může využívání služby kdykoliv ukončit.
 • Individuální přístup: poskytování služby vyplývá z osobních potřeb jednotlivých uživatelů.
 • Respekt: pracovník respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.
 • Rovnost: na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, či sexuální orientace.


 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem