Co děláme » Pečovatelská služba » Veřejný závazek služby

"PÉČE V KLIDU DOMOVA" - heslo naší služby


Poslání pečovatelské služby


Poskytnout pomoc seniorům, osobám zdravotně postiženým, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi bez omezení věku. Posláním pečovatelské služby je, aby si mohli v rámci svých možností zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.


Cíl služby

 

Zajistit svým klientů z cílové skupiny ve svém domácím prostředí, pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, na klienta působit aktivně, v rámci možností podporovat jejich fyzickou a duševní soběstačnost a jejich sociální začlení do běžné společnosti.Charitní pečovatelská služba je poskytována v terénu v domácnostech klientů žijících v Roudnici nad Labem a ve spádové oblasti Roudnice nad Labem.


Cílová skupina

 

        bez omezení věku:

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním,
  • rodiny s dětmi/dítětem.

 

 

Hodnoty a principy:

 

           respekt k jedinečnosti klienta

           nediskriminující přístup

           ochrana důstojnosti a práv klientů

           respektování volby klientů

           aktivizace klientů a podpora k samostatnosti

           v rámci možností zamezit sociálnímu vyloučení


Poskytované služby

Uživatelům jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy (uživatelům je zajištěn dovoz obědů; v případě zájmu jim může být poskytnuta pomoc při přípravě celodenní stravy přímo v jejich bytech)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (obvykle zahrnuje úklid a údržbu domácnosti a domácích spotřebičů, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy a další pochůzky)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména doprovod do jiného zařízení, např. zdravotnického, na úřad apod.)
  • základní sociální poradenství


Podrobnější informace o rozsahu těchto úkonů  najdete v sekci - Rozsah poskytovaných služeb a ceny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v sekci - Úhradník zpoplatněných úkonů.

Pečovatelskou službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v předem dohodnutém časovém úseku a to zejména v domácnostech klientů. Jsou prováděny pouze ty úkony, které jsou stanoveny ve smlouvě na základě sociálního šetření.

 

Služba je zajišťována denně od 7:00 do 21:00, včetně víkendů a svátků.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem