Co děláme » Pečovatelská služba » Veřejný závazek služby

"PÉČE V KLIDU DOMOVA" - heslo naší služby

Poslání pečovatelské služby

Podáváme pomocnou ruku všem lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení, či stáří, nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a přesto si chtějí udržet v životě co  nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cíl služby

 

Zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, na uživatele působit aktivně, podporovat jejich fyzickou a duševní soběstačnost a jejich sociální začlení do běžné společnosti.

Charita Roudnice nad Labem poskytuje pečovatelskou službu v terénu - v Roudnici n.L. a obcích  podřipského vikariátu.

 

Poskytované služby

Uživatelům jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy (uživatelům je zajištěn dovoz obědů; v případě zájmu jim může být poskytnuta pomoc při přípravě celodenní stravy přímo v jejich bytech)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (obvykle zahrnuje úklid a údržbu domácnosti a domácích spotřebičů, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy a další pochůzky)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména doprovod do jiného zařízení, např. zdravotnického, na úřad apod.)
 • základní sociální poradenství

Podrobnější informace o rozsahu těchto úkonů  najdete v sekci - Rozsah poskytovaných služeb a ceny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v sekci - Úhradník zpoplatněných úkonů.

 • uživatelé hradí jednotlivé úkony pečovatelských služeb sami dle platné vyhlášky č.505/2006 Sb.
 • služba je poskytována denně i o svátcích a víkendech, od 6.00 do 20.00 hod. dle potřeb uživatele
 • spolupracujeme s rodinou uživatele
 • nabízíme vřelý až rodinný přístup ke klientům
 • naši pracovníci se pravidelně vzdělávají, navštěvují kurzy a školení pro zkvalitnění služby a poskytovaných služeb
 • zdarma nabízíme pomoc při vyřizování příspěvku na péči

 


Cílová skupina

Občané Roudnice nad Labem a spádových obcí Podřipského vikariátu, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu důchodového věku, či zdravotního postižení, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby. Uživatelé jsou specifičtí tím, že mají omezené aktivity při naplňování vlastních potřeb, které jsou nedobrovolné – jsou to omezení v důsledku změn souvisejících s pokročilým věkem a případně navazujícími změnami zdravotního stavu. Tento stav bezmoci přináší nutnost, aby jim bylo naplnění potřeb přiblíženo nebo zprostředkováno druhou osobou.

 

Hodnoty a principy

 Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, mezinárodními úmluvami a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků.
Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminující přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivizace a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti. Při podpoře řešení dílčích problému uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem