Co děláme » Veřejný závazek služby

Poslání zařízení

"Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje ženám a matkám s dětmi v nepříznivé situaci, spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.Cíle služby

 

Cílem služby je:

  • poskytnout uživatelům na přechodnou dobu ubytování a pomoci jim tak překonat nepříznivou sociální situaci
  • podpora řešení nepříznivé sociální situace, sociálního začlenění uživatelů a jejich soběstačnosti tak, aby byli schopni sami řešit své problémy, využívat běžné zdroje společnosti a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti

 

Poskytované služby

Uživatelům jsou za účely dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby:

  • poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy: poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • základní sociální poradenství

 

Dalšími poskytovanými službami jsou:

  • psychologické poradenství
  • metoda VTI
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Cílová skupina

AD pro ženy a matky s dětmiv Domově sv.Josefa:  ženy a matky starší 18 let s dětmi do 18 let, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které nejsou schopny řešit tuto nepříznivou sociální situaci vlastními silami, ani za pomoci svého okolí.

Hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.


Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminující přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivizace a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti a podpora zájmů dítěte. Při podpoře řešení dílčích problému uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem