Co děláme » Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež » Veřejný závazek služby

Poslání zařízení:

Posláním zařízení je doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku 6 - 26 let v obtížných situacích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich sociálnímu začlenění do běžného života.

Vlastním posláním Charity je „pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky”.


Cíle služby:

 •  Smysluplné trávení volného času
 •  

 •  Získání přístupu ke službám, vzdělání, zaměstnání a právům
 •  

 • Získání schopnosti samostatně nebo za podpory zvládat těžké životní situace
 • Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro běžný život
 •  

 • Získání zodpovědného přístupu k životu
 •  

 

Poskytované služby:

 • pomoc, podpora a možnost promluvit si
 • rady a informace
 • prostor pro přípravu na školní vyučování
 • odpočinek
 • tematické besedy
 • rozvoj dovedností a schopností
 • možnost půjčování knih a časopisů
 • volnočasové aktivity (sport, společenské hry, tanec a zpěv, výtvarné tvoření, vaření a pečení, promítání filmů)
 • základní sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou uživatelů služby jsou děti a mládež ve věku 6-26 let z  Roudnice nad Labem a okolí,které se mohou nacházet v těchto situacích: 

 • obtížné životní situace (hádky nebo násilí v rodině, přestěhování se, problémy ve škole, problémy při hledání práce, nezaměstnanost v rodině atd.)
 •  

 • problémy spojené s dospíváním
 •  

 • ohrožení vyloučením z běžného života (ztížený přístup k bydlení, službám, vzdělání, volnočasovým
 • aktivitám, zaměstnání a právům)

 • ohrožení nežádoucími jevy (drogy, alkohol, automaty, šikana, trestná činnost)
 •  


Obecné principy poskytovaných služeb:


 • bezplatnost
 • nízkoprahovost
 • anonymita
 • bezpečí
 • osobní přístup ke každému
 • dodržování lidských práv
 • respekt svobodné volby uživatelů
 • rovný přístup ke všem bez rozdílů

Nízkoprahový klub je  určen  : mladším a starším školním dětem      6 -15 let
                                                     mládeži a mladším dospělým             15 - 26 let

 

Zásady, hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem