Co děláme » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi » Charakteristika služby

Poslání:


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY poskytují rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.


  Vlastním posláním farní charity je „pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky”.

  

 Cíle služby:

  

 • vyrovnat, udržet a zlepšit sociální situaci rodin
 • samostatné fungování rodin v běžném životě
 • správný vývoj dětí

Poskytované služby:

   

  a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
   
  • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
  • pomoc s chodem domácnosti (podpora při vedení hospodaření, nakupování, vaření, udržování domácnosti)
  • nácvik dovedností, potřebných pro jednání na úřadech, ve školách apod.
  • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě (úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, pomoc se zajištěním zdravotní péče, podpora společného trávení volného času)
  • podpora osvojení psychických a sociálních dovedností a návyků dětí, podpora při přípravě dítěte na vstup do ZŠ, volnočasové aktivity (Klub  pro rodiče s dětmi, individuální práce v terénu) 
  • podpora při přípravě na školní vyučování (možnost doučování dětí v domácím prostředí za aktivního zapojení rodiče) a při komunikaci se školskými zařízeními
   
  b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • informace o možnosti využití dalších, lokálně dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními; doprovod
   

  c)    sociálně terapeutické činnosti:

  • krizová intervence, předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy,  obnova funkcí rodiny a podpora rozvoje rodičovských kompetencí (videotrénink interakcí)
   

  d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou
  • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení
  • poskytnutí informace o možnosti a podmínkách čerpání sociálních dávek
  • finanční poradenství (podpora při vyřizování splátkového kalendáře, řešení exekucí)
  • poradenství v oblasti bydlení (pomoc při hledání bydlení, pomoc při zajištění sociálních dávek, které jsou spojené s bydlením, poskytování poradenství v oblasti uzavírání nájemních smluv, zprostředkování kontaktu s azylovými domy, občanskými poradnami apod.)
  • poradenství v oblasti zaměstnanosti (pomoc se zprostředkováním kontaktu s úřadem práce, evidencí a s vyřízením žádosti o rekvalifikaci; podpora při hledání zaměstnání: možnost přístupu na internet z důvodu hledání zaměstnání, pomoc s vyhledáváním zaměstnání, při psaní životopisu či motivačního dopisu, s přípravou na pohovor, komunikací se zaměstnavatelem aj.)
   

  Další, doplňkové poskytované služby:

  • křesťansko - psychologické poradenství

   


Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi do 18 let, které bydlí v Roudnici nad Labem a obcích spádové oblasti působení sociálního odboru Roudnice nad Labem
 • rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace (tj. nevhodné podmínky pro bydlení, ztráta zaměstnání a nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, dluhy, problémy s hospodařením a vedením domácnosti, problémy v komunikaci s úřady)
 • rodiny, jejichž děti mají problémy s docházkou a prospěchem ve škole 
 •  

 • rodiny/osoby, které usilují o svěření dítěte do péče/návratu dítěte z ústavní výchovy
 
 

Služba nemůže být poskytována:

 • rodinám, které nespadají do cílové skupiny
 • osobám, které potřebují jinou službu
 • rodinám, které nespolupracují
 • rodinám, které žádají o poskytnutí sociální služby a kterým zároveň vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo postižením, které brání soběstačnosti dítěte
 • rodinám, kde dochází k agresivnímu chování vůči pracovníkovi
 • rodinám, kde se vyskytuje infekční nebo jiná nakažlivá onemocnění
 • v případě naplnění kapacity služby
 

 

Principy poskytování služby:

 

 

Bezpečí: službu může využít každý z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním neohrožuje sám sebe, další uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

 

 

Diskrétnost: zařízení získává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby; ochrana soukromí; bezpečné prostředí pro řešení vlastní situace.

 

Dobrovolnost: služba je dobrovolná a uživatel může od jejího poskytování kdykoliv odstoupit.

 

Individuální přístup: ke každému uživateli přistupujeme individuálně podle jeho aktuálních potřeb a možností.

 

Ochrana dítěte: podporujeme zájem dítěte. 

 

Profesionalita: pracovníci garantují uživatelům profesionální přístup.

 

Respekt: pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.

 

Rovnost: na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, či sexuální orientace.

 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem