Co děláme » Azylový dům pro ženy a matky s dětmi » Podmínky pro přijetí

Všeobecné podmínky pro přijetí a ukončení

služby sociální prevence v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi
v Domově sv. Josefa Farní charity Roudnice nad Labem  Riegrova ul.652

 


 1. Služba sociální prevence v azylovém domě poskytuje ubytování na dobu nepřevyšující 1 rok, podmínky pro přípravu stravy, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; jako doplňkové služby nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační programy a psychologické poradenství. Cílem služby je poskytnutí dočasného ubytování uživatelkám a podpora jejich soběstačnosti tak, aby byly schopny řešit své problémy a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti.

   

 2. Cílovou skupinou služby jsou ženy a matky starší 18 let s dětmi do 18-ti let věku, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které nejsou schopny řešit tuto nepříznivou sociální situaci vlastními silami, ani za pomoci svého okolí. Kapacita AD je 9 pokojů, z toho 2 pokoje pro matku a max. 4 děti, 6 pokojů pro matku a max. 2 děti a 1 pokoj pro ženu a dítě, případně samostatnou ženu. V případě více zájemkyň-samostatných žen se přihlíží k momentální kapacitě AD a zájemkyň-matek s dětmi v pořadníku. V případě, že je pokoj pro samotnou ženu obsazen a hlásí se další samotná žena o ubytování, bude přijata pouze v případě, že nebude žádná zájemkyně o ubytování s dětmi v pořadníku.

   

 3. Služba nemůže být zájemkyni poskytována, pokud to neumožňuje kapacita zařízení, pokud zájemkyně neodpovídá cílové skupině služby nebo pokud zařazením do služby není zájemkyni možné pomoci (zájemkyně žádá službu, kterou zařízení neposkytuje). Dále pak, pokud zdravotní stav zájemkyně vylučuje poskytnutí služby a pokud by chování zájemkyně z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

  Před uzavřením dohody o poskytnutí služby bude po zájemkyni o službu požadován:

  • posudek registrujícícho praktického lékaře o zdravotním stavu zájemkyně a předložení dokladů totožnosti (případně je možné si doklady totožnosti vyřídit během zkušební doby)
  •  

  • posudek dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte/dětí zájemkyně
  •  

  • vratná kauce ve výši 500 Kč
  •  

    V  případě odmítnutí zájemkyně o službu lze na žádost odmítnuté zájemkyně vystavit písemné   oznámení s uvedením důvodů odmítnutí uzavřené smlouvy.


 4. Se zájemkyní o službu jedná a konečné rozhodnutí o přijetí a uzavření (případně prodloužení či ukončeí) dohody o poskytnutí služby je v kompetenci sociální pracovnice ( v případě její nepřítomnosti ředitelky charity nebo jejího zástupce).
 5.  

 6. Dohoda o poskytnutí služby sociální prevence v azylovém domě je se zájemkyní uzavírána standardně na dobu 1 měsíce. Během této doby je uživatelka povinna vyřídit si příjem, na který má nárok tak, aby mohla uhradit poplatky za ubytování. O vyřizování příjmu je uživatelka povinna předložit sociální pracovnici příslušné doklady. Uživatelce, která nemá nárok na žádné sociální dávky a nezajistí si v této době zaměstnání nebo jiný zdroj příjmu tak, aby byla schopna uhradit poplatky za ubytování, nebude poskytovatel služby dohodu neprodlužovat. V případě, že uživatelka dodržuje domácí řád, hradí poplatky za ubytování a aktivně spolupracuje na řešení své nepříznivé sociální situace, která zatím trvá nebo která není zatím vyřešena, je možné dohodu o poskytnutí služby po uplynutí její platnosti prodlužovat na dobu jednoho měsíce, maximálně však na dobu 1 roku.

   

 7. Výše úhrady za poskytování služby v azylovém domě se řídí platnou vyhláškou a aktuálním ceníkem. Poplatky za ubytování hradí uživatelka na celý měsíc – dobu trvání smlouvy.

   

 8. Pobyt v zařízení může být předčasně ukončen ze strany poskytovatele z důvodu nespolupráce a neřešení nepříznivé sociální situace ze strany uživatelky, pro opakované nebo hrubé porušování Domácího řádu, pro nehrazení poplatků za ubytování bez adekvátního důvodu nebo zánikem zařízení nebo organizace. Pobyt v zařízení bude též ukončen, zjistí-li během poskytování služby poskytovatel, že zdravotní stav uživatelky vylučuje další poskytnutí služby a nebo její chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití V případě předčasného ukončení pobytu ze strany poskytovatele má FCH za povinnost na tento fakt uživatelku upozornit nejméně 7 dní – sociální pracovnice pomáhá uživatelce s nalezením jiného azylového domu nebo ubytovny (v případě použití násilí proti pracovníkům zařízení nebo jiným uživatelům ze strany uživatele lze pobyt ukončit okamžitě). Pobyt v zařízení může být ukončen ze strany poskytovatele také v případě, opustí-li uživatelka azylový dům bez řádného oznámení a v zařízení déle než 2 noci nepobývala. Uživatelka může vypovědět dohodu se zařízením kdykoliv i bez udání důvodu - plánovaný odchod ze zařízení je však nutné nahlásit sociální pracovnici/ ředitelce nejméně 2 pracovní dny před plánovaným odchodem.


  Prohlášení:

  Byla jsem seznámena s podmínkami pro přijetí a ukončení služby sociální prevence v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa.

             Aktualizace dne  15. 7. 2015

 

 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem