Co děláme » Azylový dům pro matky s dětmi » Veřejný závazek služby

Poslání zařízení


Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.

Vlastním posláním Charity je „pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.“

 

Cíl služby

Cílem služby je:

 • poskytnout uživatelkám na přechodnou dobu ubytování a pomoci jim překonat nepříznivou sociální situaci
 • podpořit sociální začlenění uživatelek a jejich soběstačnost tak, aby byly schopny samy řešit své problémy a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti

 

Poskytované služby

Uživatelkám jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy: poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

 

Dalšími poskytovanými službami jsou:

 • psychologické poradenství
 • metoda VTI
 • charitní šatník
 • potravinová pomoc
 •  

 

Cílová skupina


Plnoleté matky s dětmi do 18 let z celé ČR, v nepříznivé sociální situaci spojené s nevhodným bydlením, nbeo jeho ztrátou, které nejsou schopny řešit tuto nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Službu nemůžeme poskytovat osobám, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje pobyt v AD, nebo osobám, které potřebují k zajištění svých potřeb osobního asistenta. Objekt AD není bezbariérový.


 

Hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.


Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminující přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivizace a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti a podpora zájmů dítěte. Při podpoře řešení dílčích problému uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem